fbpx
Leden

Het contract
Een contract voor de levering van de geboekte circuitdag en het rallyevenement zal pas worden afgesloten na ontvangst van de bevestiging van Spa Revival srl dat uw boeking werd aanvaard. Zodra uw boeking aanvaard is, bestaat er een wettelijk bindend contract tussen ons.

Prijs en betaling
De prijs van de circuitdag en het rallyevenement is zoals geadverteerd op de website of in promotiemateriaal. Spa Revival srl behoudt zich het recht voor om de prijs op elk moment te wijzigen vóór de aanvaarding van uw boeking. In dergelijke omstandigheden hebt u het recht om uw boeking te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen. Tenzij wij anders overeenkomen, moet de volledige betaling voor de circuitdag en het rallyevenement via bankoverschrijving gebeuren. In elk geval moet de betaling ten minste 40 dagen voor het circuitdag- en rallyevenement ontvangen zijn.

Privacybeleid
Spa Revival srl hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van haar klanten en de bezoekers van onze website.
Spa Revival srl kan bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen waarvan het gebruik onderworpen is aan de Belgische wetgeving (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u te contacteren en u de gevraagde informatie te bezorgen of om de aangekochte producten en/of diensten te leveren, indien mogelijk. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. In het algemeen is het voor het gebruik van de website van Spa Revival srl niet nodig dat u persoonlijke informatie verstrekt.
U kunt er echter voor kiezen om dergelijke informatie te verstrekken door het formulier "inschrijven op de nieuwsbrief" in te vullen of door uw deelname aan een van onze evenementen te boeken.
De verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om contact met u op te nemen over de producten en diensten die u hebt gekocht of, indien mogelijk, om u de door u gevraagde informatie over ons bedrijf en onze activiteiten toe te sturen. Zoals tegenwoordig gebruikelijk is bij de meeste websites, maakt onze site gebruik van cookies om bepaalde informatie over uw gebruik van de site te registreren, zoals uw voorkeurstaal.
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen worden geplaatst. De verkregen informatie wordt anoniem en in geaggregeerde vorm gebruikt en u kunt niet worden geïdentificeerd. U bent niet verplicht om een cookie die wij u sturen te accepteren en u kunt in feite uw browserinstellingen wijzigen zodat deze geen cookies accepteert.
De verzamelde informatie is vertrouwelijk en wordt nooit doorgegeven aan derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn. U hebt het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen en deze te laten corrigeren of verwijderen uit onze bestanden. Verzoeken moeten worden gestuurd naar Info@sparevival.com

Recht op annulering
U kunt uw boeking annuleren door ons hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen tot 40 dagen voor het circuitdag- en rallyevenement. In dat geval betalen wij u de betaalde boekingskosten als volgt terug:
Als we de annulering meer dan 40 dagen voor de circuitdag ontvangen, ontvangt u het volledige bedrag terug.
Als de annulering tussen 40 en 30 dagen voor de circuitdag wordt gemeld, wordt 50% terugbetaald. Als de annulering tussen 30 en 15 dagen voor de circuitdag wordt ontvangen, krijg je 30% van de totale prijs terugbetaald. Eenmaal door ons aanvaard en tenzij anders vermeld in deze voorwaarden, zal bij annulering minder dan 15 dagen voor de circuitdag en het rallyevenement, de vergoeding 100% van de boekingskosten blijven.
Bij annulering als gevolg van een technisch probleem met uw auto en/of persoonlijke ziekte vindt restitutie plaats onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

Annulering door ons
Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst te allen tijde tussen ons te annuleren indien:
(a) het aantal gemaakte boekingen niet voldoende is om het doorgaan van de Track Day en Rally Event te rechtvaardigen; of
(b) het door ons gebruikte circuit de aangeboden diensten annuleert of aanzienlijk wijzigt; of
(c) een andere zaak buiten onze redelijke controle zich voordoet.
In geval van annulering zullen wij trachten u zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen en, indien geannuleerd, zal de volledige boekingsprijs aan u worden terugbetaald of, indien mogelijk, zullen wij u alternatieve data of locaties aanbieden. In geen geval zijn we verplicht om extra compensatie te bieden voor teleurstelling.

Covid19 - Spa Revival Verklaring
We willen onze klanten de mogelijkheid bieden om op de best mogelijke manier deel te nemen aan onze evenementen en we zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat dit mogelijk is. We behouden ons het recht voor om je deelname alleen te annuleren in het geval dat het evenement en de organisatie ervan worden beïnvloed door extra veiligheidsmaatregelen tegen Covid-19 die door de lokale autoriteiten worden uitgevoerd, waaronder beperkingen, verboden, grensafsluitingen of iets dergelijks. In dit geval wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen. Als het evenement wordt geannuleerd, worden je reserveringskosten volledig terugbetaald of kunnen we je alternatieve data of locaties aanbieden. Houd er rekening mee dat Spa Revival srl in alle gevallen niet verplicht is om enige aanvullende compensatie te bieden voor enig mogelijk verlies dat geen verband houdt met de reserveringskosten voor het evenement.

Operationele procedures en specifieke circuitvereisten
Circuitdagen en rally's kunnen gevaarlijk zijn en uw aandacht wordt specifiek gevestigd op onze sectie PRAKTIJK op onze website. U moet de gepubliceerde documenten VOORBEREIDING, TRACK DAY- EN RALLYREGELS EN GEDRAG en AFSCHRIJVINGEN lezen voordat u boekt. Als je je op de dag zelf niet aan de regels van de circuitdag houdt, kan dat ertoe leiden dat je het circuit niet kunt gebruiken.

Bovendien moeten jij, je passagiers en je voertuig voldoen aan alle regels en voorschriften die door het circuit worden opgelegd (bijv. geluidslimieten in dB). Je moet ook een verklaring van afstand ondertekenen. Nogmaals, we zijn niet verplicht om compensatie te bieden als het circuit, naar eigen goeddunken, jou, je passagiers of je voertuig weigert toe te laten tot het circuit.

Beperking van aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van uw boeking veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs en andere industriële geschillen, systeemstoringen of overstromingen, brand, explosies of ongevallen. In het bijzonder zal er geen terugbetaling gebeuren (voor reiskosten of de kosten van de circuitdag) als het circuit onbruikbaar is door slechte weersomstandigheden of andere omstandigheden buiten onze redelijke controle. We zijn ook niet aansprakelijk als vertragingen in de reis resulteren in een late aankomst of helemaal geen aankomst op de baan. Er wordt geen terugbetaling gedaan (noch voor reiskosten, noch voor de kosten van de circuitdag) als u of uw voertuig ongeschikt wordt verklaard om het circuit te gebruiken en u wordt verwezen naar onze operationele procedures met betrekking tot de specifieke regels die van toepassing zijn. Voertuigen die met hoge snelheid rijden kunnen gevaarlijk zijn en wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade aan een voertuig of andere eigendommen. Als je je zorgen maakt over je voertuig of je aansprakelijkheid tegenover derden, moet je ervoor zorgen dat het verzekerd is voor circuitgebruik. Tenzij anders vereist door de wet, zijn we niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, schade of kosten (inclusief verlies van winst, zaken of goodwill) hoe dan ook ontstaan en we zijn niet verplicht om geld te betalen als compensatie. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om uw rechten als consument onder de toepasselijke lokale wetgeving of andere wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten te beperken, of om onze aansprakelijkheid jegens u voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid op enigerlei wijze uit te sluiten of te beperken.

Ongeldigheid
Als een deel van deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar is (met inbegrip van een bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), wordt de uitvoerbaarheid van andere delen van deze algemene voorwaarden niet aangetast.

Volledige overeenkomst
Deze algemene voorwaarden, samen met onze huidige tarieven, praktische richtlijnen, regels en gedrag voor circuitdagen, boekingsformulier en contactgegevens, vormen onze volledige overeenkomst met betrekking tot de levering van de diensten die wij aan jou aanbieden. Niets wat een verkoper namens ons zegt, mag worden opgevat als een variatie op deze voorwaarden of als een geautoriseerde voorstelling van de aard van de diensten die wij aanbieden. Behalve in het geval van fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, zijn wij niet aansprakelijk voor enige voorstelling van zaken die onjuist of misleidend blijkt te zijn.

Kennisgevingen
Alle kennisgevingen van u aan ons moeten schriftelijk worden verzonden naar ons contactadres op Spa Revival srl, Avenue de Spa 87, 4802 Heusy, en alle kennisgevingen van ons aan u zullen per e-mail of naar het adres op het boekingsformulier worden verzonden.

Toepasselijk recht
Het contract tussen ons wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht, en de Belgische rechtbanken van Luik zijn bevoegd om geschillen tussen ons te beslechten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwigheden

Nieuwsbrief